静女原文及翻译拼音

2023年7月31日 4点热度 0人点赞 0条评论

静女原文及翻译拼音是为您推荐的内容,希望对您的学习工作带来帮助。

静女原文及翻译拼音

1、静女原文及翻译拼音

jìng nǚ qí shū sì wǒ yú chéng yú ài ér bú xiàn sāo shǒu chí chú

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。

jìng nǚ qí luán yí wǒ tóng guǎn tóng guǎn yǒu wěi yuè yì rǔ měi

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

zì mù guī tí xún měi qiě yì feī nǚ zhī weí měi měi rén zhī yí

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

译文

娴静姑娘真漂亮,约我等在城角楼上。故意躲藏让我找,急得搔头徘徊心紧张。

娴静姑娘真娇艳,送我一枝红彤管。鲜红彤管有光彩,爱它颜色真鲜艳。

郊野采荑送给我,荑草确实美好又珍异。不是荑草长得美,美人相赠厚情意。

《邶风·静女》是一首爱情诗。现代学者一般都认为此诗写的是男女青年的幽期密约。而旧时的各家之说,则有多解。最早《毛诗序》云:“《静女》,刺时也。卫君无道,夫人无德。”郑笺释云:“以君及夫人无道德,故陈静女遗我以彤管之法。德如是,可以易之,为人君之配。”而《易林》有“季姬踟蹰,结衿待时;终日至暮,百两不来”、“季姬踟蹰,望我城隅;终日至暮,不见齐侯,居室无忧”、“踯躅踟蹰,抚心搔首;五昼四夜,睹我齐侯”之句,则反映齐诗之说,王先谦《诗三家义集疏》遂谓“此媵俟迎而嫡作诗也”。宋人解诗,能破除旧说,欧阳修《诗本义》以为“此乃述卫风俗男女淫奔之诗”,朱熹《诗集传》也以为“此淫奔期会之诗”,他们的说法已经表明此诗写的是男女的爱情活动。

2、静女原文及翻译

邶风·静女

佚名 〔先秦〕

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

收藏下载复制完善

译文:

娴静姑娘真漂亮,约我等在城角楼上。故意躲藏让我找,急得搔头徘徊心紧张。

娴静姑娘真娇艳,送我一枝红彤管。鲜红彤管有光彩,爱它颜色真鲜艳。

郊野采荑送给我,荑草确实美好又珍异。不是荑草长得美,美人相赠厚情意。

《邶风·静女》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。此诗写青年男女幽会的过程,表现了男子对恋人温柔娴静的称赞以及对她的深深情意,体现出年轻男女之间纯美爱情的美好。全诗构思灵巧,人物形象刻画生动,通篇以男子的口吻来写,充满了幽默和健康快乐的情绪,尤其是对于青年人恋爱的心理描写惟妙惟肖。

3、诗经静女原文及翻译及注释

原文:

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

翻译:

娴静姑娘真漂亮,约我等在城角楼上。故意躲藏让我找,急得搔头徘徊心紧张。娴静姑娘真娇艳,送我一枝红彤管。鲜红彤管有光彩,爱它颜色真鲜艳。郊野采荑送给我,荑草确实美好又珍异。不是荑草长得美,美人相赠厚情意。

注释:

1、静女:贞静娴雅之女。

2、静:娴雅贞静。姝:美好。

3、俟:等待,此处指约好地方等待。

4、城隅:城角隐蔽处。一说城上角楼。

5、城:城墙。

6、隅:城墙上的角楼。

7、爱:同“蔓",隐藏。

8、搔首踟蹰:以手指挠头,徘徊不进。

《邶风·静女》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。此诗写青年男女幽会的过程,表现了男子对恋人温柔娴静的称赞以及对她的深深情意,体现出年轻男女之间纯美爱情的美好。全诗构思灵巧,人物形象刻画生动,通篇以男子的口吻来写,充满了幽默和健康快乐的情绪,尤其是对于青年人恋爱的心理描写惟妙惟肖。

4、邶风静女原文及翻译

1、《静女》全称为《国风·邶风·静女》,是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。原文为:

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

2、译文为:

娴静的姑娘真可爱,约我城角楼上来。 故意躲藏让我看不见,急的我抓耳挠腮。娴静的姑娘面目姣好,送我红管的笔。笔管光彩鲜亮,喜欢她那美丽的容颜。自郊野外归来赠我荑草,荑草美好又珍异。不是荑草长得美,而是美人相赠情意深厚。

3、《邶风·静女》是一首写青年男女幽会的诗。全诗以男子的口吻来写,生动描绘了幽会的全过程:男子赴约的欢快,女子故意隐藏起来的天真活泼可爱,以及向男子赠物表达爱意的情景,使整首诗充满愉快而又幽默的情趣。此诗构思十分灵巧,人物形象刻画生动,洋溢着浓烈的生活气息。

5、静女原文翻译及赏析

《静女》全称为《国风·邶风·静女》,是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。

原文为:

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

译文为:

娴静的姑娘真可爱,约我城角楼上来。 故意躲藏让我看不见,急的我抓耳挠腮。娴静的姑娘面目姣好,送我红管的笔。笔管光彩鲜亮,喜欢她那美丽的容颜。自郊野外归来赠我荑草,荑草美好又珍异。不是荑草长得美,而是美人相赠情意深厚。

《邶风·静女》是一首写青年男女幽会的诗。全诗以男子的口吻来写,生动描绘了幽会的全过程:男子赴约的欢快,女子故意隐藏起来的天真活泼可爱,以及向男子赠物表达爱意的情景,使整首诗充满愉快而又幽默的情趣。此诗构思十分灵巧,人物形象刻画生动,洋溢着浓烈的生活气息。

《毛诗序》说:“《静女》,刺时也。卫君无道,夫人无德。”方玉润《诗经原始》说:“《静女》,刺卫宣公纳伋妻也。”即指卫宣公劫夺了其儿子伋的媳妇宣姜的事。以上二说似皆不符诗意。

而欧阳修《诗本义》以为“此乃述卫风俗男女淫奔之诗”,朱熹《诗集传》也以为“此淫奔期会之诗”,他们的说法已经表明此诗写的是男女的爱情活动。

6、马说原文及翻译拼音

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也。马之千里者,一食(shí)或尽粟(sù)一石(今音为dàn,古音为shí)。食(sì)马者不知其能千里而食(sì)也。是马也,虽有千里之能,食(shí)不饱,力不足,才美不外见(xiàn),且欲与常马等不可得,安求其能千里也?策之不以其道,食(sì)之不能尽其材 ,鸣之而不能通其意,执策而临之曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪(yé)?其真不知马也。

翻译:

世上有伯乐,这以后才有千里马。千里马经常有,但是伯乐不常有。所以即使有很名贵的马,也只能在仆役的手里受到埋没,跟普通的马一同死在马厩里,不以千里马著称。

日行千里的马,吃一顿有时能吃尽一石粮食。饲养马的人不懂得根据千里马日行千里的特点来喂养它。这马虽然有日行千里的才能,吃不饱,力不足,才能和美好的素质不能显现出来,想要和一般的马一样尚且不可能,怎么能要求它日行千里呢?

驱使它不按照驱使千里马的方法,喂养它不能竭尽它的才能,马鸣叫但不能通晓它的意思,拿起马鞭面对千里马说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?恐怕是真的不能识别千里马吧!

7、书愤原文及翻译拼音

书愤(陆游)

shū fèn (lù yóu)

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

(zǎo suì nǎ zhī shì shì jiān , zhōng yuán běi wàng qì rú shān 。)

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

(lóu chuán yè xuě guā zhōu dù , tiě mǎ qiū fēng dà sàn guān 。)

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

(sài shàng cháng chéng kōng zì xǔ , jìng zhōng shuāi bìn yǐ xiān bān 。)

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

(chū shī yī biǎo zhēn míng shì , qiān zǎi shéi kān bó zhòng jiān!)

《书愤》译文:

年轻时就立志北伐中原, 哪想到竟然是如此艰难。我常常北望那中原大地, 热血沸腾啊怨气如山啊。记得在瓜州渡痛击金兵, 雪夜里飞奔着楼船战舰。秋风中跨战马纵横驰骋, 收复了大散关捷报频传。

想当初我自比万里长城, 立壮志为祖国扫除边患。到如今垂垂老鬓发如霜, 盼北伐盼恢复都成空谈。不由人缅怀那诸葛孔明, 出师表真可谓名不虚传,有谁像诸葛亮鞠躬尽瘁, 率三军复汉室北定中原!

8、石钟山记原文及翻译拼音

石钟山记

【作者】苏轼 【朝代】宋

《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也;窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

译文:

《水经》说:“鄱阳湖的湖口有一座石钟山在那里。”郦道元认为石钟山下面靠近深潭,微风振动波浪,水和石头互相拍打,发出的声音好像大钟一般。这个说法,人们常常怀疑它。如果把钟磬放在水中,即使大风大浪也不能使它发出声响,何况是石头呢!到了唐代李渤才访求石钟山的旧址。在深潭边找到两块山石,敲击它们,聆听它们的声音,南边那座山石的声音重浊而模糊,北边那座山石的声音清脆而响亮,鼓槌停止了敲击,声音还在传播,余音慢慢地消失。他自己认为找到了这个石钟山命名的原因。但是这个说法,我更加怀疑。敲击后能发出声响的石头,到处都这样,可唯独这座山用钟来命名,这是为什么呢?

元丰七年六月初九,我从齐安坐船到临汝去,大儿子苏迈将要去就任饶州的德兴县的县尉,我送他到湖口,因而能够看到所说的石钟山。庙里的和尚让小童拿着斧头,在乱石中间选一两处敲打它,硿硿地发出声响,我当然觉得很好笑并不相信。到了晚上月光明亮,特地和苏迈坐着小船到断壁下面。巨大的山石倾斜地立着,有千尺之高,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地想要攻击人;山上宿巢的老鹰,听到人声也受惊飞起来,在云霄间发出磔磔声响;又有像老人在山谷中咳嗽并且大笑的声音,有人说这是鹳鹤。我正心惊想要回去,忽然巨大的声音从水上发出,声音洪亮像不断地敲钟击鼓。船夫很惊恐。我慢慢地观察,山下都是石穴和缝隙,不知它们有多深,细微的水波涌进那里面,水波激荡因而发出这种声音。船回到两山之间,将要进入港口,有块大石头正对着水的中央,上面可坐百来个人,中间是空的,而且有许多窟窿,把清风水波吞进去又吐出来,发出窾坎镗鞳的声音,同先前噌吰的声音相互应和,好像音乐演奏。于是我笑着对苏迈说:“你知道那些典故吗?那噌吰的响声,是周景王无射钟的声音,窾坎镗鞳的响声,是魏庄子歌钟的声音。古人没有欺骗我啊!”

任何的事情不用眼睛看不用耳朵听,只凭主观臆断去猜测它的有或没有,可以吗?郦道元所看到的、所听到的,大概和我一样,但是描述它不详细;士大夫终究不愿用小船在夜里在悬崖绝壁的下面停泊,所以没有谁能知道;渔人和船夫,虽然知道石钟山命名的真相却不能用文字记载。这就是世上没有流传下来石钟山得名由来的原因。然而浅陋的人竟然用斧头敲打石头来寻求石钟山得名的原因,自以为得到了石钟山命名的真相。我因此记下以上的经过,叹惜郦道元的简略,嘲笑李渤的浅陋。

9、黔之驴原文及翻译拼音

翻译:

黔地这个地方本来没有驴,有一个喜欢多事的人用船运了一头去。驴运到后却没有什么用处,就把它放置在山脚下。老虎看到驴是个庞然大物,以为它是什么神物,躲藏在树林里偷偷看它,渐渐小心地出来接近它,惊恐疑惑,不知道它是什么东西。

有一天,驴叫了一声,老虎十分害怕,远远地逃走,认为驴要咬自己,非常害怕。但是来来回回地观察驴,觉得它并没有什么特殊的本领。老虎渐渐地熟悉了驴的叫声,又前前后后地靠近它,但始终不与它搏斗。

渐渐地靠近驴子,态度越来越轻侮,碰倚靠撞冒犯它。驴非常生气,用蹄子踢老虎。老虎于是很高兴,心里盘算这件事说:“驴的技艺仅仅只是这样罢了!”于是跳起来大吼了一声,咬断了驴的喉咙,吃光了它的肉,然后才离开。

唉!外形庞大好像有德行,声音洪亮好像有能耐,当初要是不使出它的那点本事,老虎即使凶猛,但由于多疑、畏惧,终究不敢吃掉它 。如今落得如此下场,可悲啊!

原文:

qián wú lǘ ,yǒu hǎo shì zhě chuán zǎi yǐ rù ,zhì zé wú kě yòng ,fàng zhī shān xià 。

黔无驴,有好事者船载以入,至则无可用,放之山下。

hǔ jiàn zhī ,páng rán dà wù yě ,yǐ wéi shén 。bì lín jiān kuī zhī ,shāo chū jìn zhī ,yìn yìn rán ,mò xiàng zhī 。tā rì ,lǘ yī míng ,hǔ dà hài ,yuǎn dùn ,yǐ wéi qiě shì jǐ yě ,shèn kǒng 。rán wǎng lái shì zhī ,jiào wú yì néng zhě 。

虎见之,庞然大物也,以为神。蔽林间窥之,稍出近之,慭慭然,莫相知。他日,驴一鸣,虎大骇,远遁,以为且噬己也,甚恐。然往来视之,觉无异能者。

yì xí qí shēng ,yòu jìn chū qián hòu ,zhōng bú gǎn bó 。shāo jìn yì xiá ,dàng yǐ chōng mào ,lǘ bú shèng nù ,tí zhī 。hǔ yīn xǐ ,jì zhī yuē :“jì zhǐ cǐ ěr !”yīn tiào liàng dà 㘎,duàn qí hóu ,jìn qí ròu ,nǎi qù 。

益习其声,又近出前后,终不敢搏。稍近益狎,荡倚冲冒,驴不胜怒,蹄之。虎因喜,计之曰:“技止此耳!”因跳踉大㘎,断其喉,尽其肉,乃去。

yī !xíng zhī páng yě lèi yǒu dé ,shēng zhī hóng yě lèi yǒu néng ,xiàng bú chū qí jì ,hǔ suī měng ,yí wèi ,zú bú gǎn qǔ ;jīn ruò shì yān ,bēi fū !

噫!形之庞也类有德,声之宏也类有能,向不出其技,虎虽猛,疑畏,卒不敢取;今若是焉,悲夫!

10、鹊桥仙古诗原文及翻译拼音

《鹊桥仙》

拼音:què qiáo xiān

(宋)秦观

拼音:sòng,qín guān

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。

拼音:xiān yún nòng qiǎo,fēi xīng chuán hèn,yín hàn tiáo tiáo àn dù 。

金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

拼音:jīn fēng yù lù yī xiàng féng,biàn shèng què rén jiān wú shù。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。

拼音:róu qíng sì shuǐ,jiā qī rú mèng,rěn gù què qiáo guī lù。

两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

拼音:liǎng qíng ruò shì jiǔ chánɡ shí,yòu qǐ zài zhāo zhāo mù mù 。

译文:纤薄的云彩在天空中变幻多端,天上的流星传递着相思的愁怨,遥远无垠的银河今夜我悄悄渡过。在秋风白露的七夕相会,就胜过尘世间那些长相厮守却貌合神离的夫妻。共诉相思,柔情似水,短暂的相会如梦如幻,分别之时不忍去看那鹊桥路。只要两情至死不渝,又何必、贪求卿卿我我的朝欢暮乐呢。

11、静女翻译及原文

1、全文:静女

先秦:佚名

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。

2、释义:

娴静姑娘真可爱,约我城角楼上来。故意躲藏让我找,急得抓耳又挠腮。

娴静姑娘好容颜,送我一枝红彤管。鲜红彤管有光彩,爱它颜色真鲜艳。

郊野采荑送给我,荑草美好又珍异。不是荑草长得美,美人相赠厚情意。

3、《邶风·静女》是一首爱情诗。现代学者一般都认为此诗写的是男女青年的幽期密约。《静女》一诗,向来为选家所注目。现代学者一般都认为此诗写的是男女青年的幽期密约,也就是说,它是一首爱情诗。 

4、诗是从男子一方来写的,但通过他对恋人外貌的赞美,对她待自己情义之深的宣扬,也可见出未直接在诗中出现的那位女子的人物形象,甚至不妨说她的形象在男子的第一人称叙述中显得更为鲜明。而这又反过来使读者对小伙子的痴情加深了印象。

12、李凭箜篌引原文及翻译拼音

原文:

吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。

江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。

昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

翻译:

在深秋的夜晚,弹奏起吴丝蜀桐制成精美的箜篌。听到美妙的乐声,天空的白云凝聚起来不再飘游。湘娥把泪珠洒满斑竹,九天素女也牵动满腔忧愁。出现这种情况,是由于乐工李凭在京城弹奏箜篌。乐声清脆动听得就像昆仑山美玉击碎,凤凰鸣叫;时而使芙蓉在露水中饮泣,时而使香兰开怀欢笑。清脆的乐声,融和了长安城十二门前的清冷光气。二十三根弦丝高弹轻拨,打动了高高在上的天帝。高亢的乐声直冲云霄,冲上女娲炼石补过的天际。好似补天的五彩石被击破,逗落了漫天绵绵秋雨。幻觉中仿佛乐工进入了神山,把技艺向女仙传授;老鱼兴奋得在波中跳跃,瘦蛟也翩翩起舞乐悠悠。月宫中吴刚被乐声吸引,彻夜不眠在桂树下逗留。桂树下的兔子也伫立聆听,不顾露珠斜飞寒飕飕!

wú sī shǔ tónɡ zhānɡ ɡāo qiū , kōnɡ shān nínɡ yún tuí bù liú 。

吴 丝 蜀 桐 张 高 秋 , 空 山 凝 云 颓 不 流 。

jiānɡ é tí zhú sù nǚ chóu , lǐ pínɡ zhōnɡ ɡuó dàn kōnɡ hóu 。

江 娥 啼 竹 素 女 愁 , 李 凭 中 国 弹 箜 篌 。

kūn shān yù suì fènɡ huánɡ jiào , fú rónɡ qì lù xiānɡ lán xiào 。

昆 山 玉 碎 凤 凰 叫 , 芙 蓉 泣 露 香 兰 笑 。

shí èr mén qián rónɡ lěnɡ ɡuānɡ , èr shí sān sī dònɡ zǐ huánɡ 。

十 二 门 前 融 冷 光 , 二 十 三 丝 动 紫 皇 。

nǚ wā liàn shí bǔ tiān chù , shí pò tiān jīnɡ dòu qiū yǔ 。

女 娲 炼 石 补 天 处 , 石 破 天 惊 逗 秋 雨 。

mènɡ rù shén shān jiāo shén yù , lǎo yú tiào bō shòu jiāo wǔ 。

梦 入 神 山 教 神 妪 , 老 鱼 跳 波 瘦 蛟 舞 。

wú zhì bù mián yǐ ɡuì shù , lù jiǎo xié fēi shī hán tù 。

吴 质 不 眠 倚 桂 树 , 露 脚 斜 飞 湿 寒 兔 。

13、记承天寺夜游原文及翻译拼音

jì chéng tiān sì yè yóu

《记承天寺夜游 》

sòng sū shì

宋.苏轼

yuán fēng liù nián shí yuè shí èr rì yè,jiě yī yù shuì,yuè sè rù hù,xīn rán qǐ háng 。niàn wú yǔ wéi lè zhě ,suí zhì chéng tiān sì xún zhāng huái mín 。huái mín yì wèi qǐn,xiāng yǔ bù yú zhōng tíng 。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

tíng xià rú jī shuǐ kōng míng ,shuǐ zhōng zǎo xìng jiāo héng ,gài zhú bǎi yǐng yě 。hé yè wú yuè ?hé chù wú zhú bǎi ?dàn shǎo xián rén rú wú liǎng rén zhě ěr 。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

译文:

元丰六年十月十二日夜晚(或公元1083年十月十二日夜,可不译),(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我就)高兴地起床出门散步。想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

14、女娲补天原文及翻译

原文:

 往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载,火爁焱而不灭,水浩洋而不息,猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱。于是,女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水。苍天补,四极正;淫水涸,冀州平;狡虫死,颛民生。

译文;

 以往古代的时候,四根天柱倾折,大地陷裂;天有所损毁,不能全部覆盖万物,地有所陷坏,不能完全承载万物;烈火燃烧并且不灭,洪水浩大汪洋泛滥并且不消退;猛兽吞食善良的人民,凶猛的禽鸟用爪抓取年老弱小的人吃掉。于是女娲炼出五色石来补青天,斩断大龟的四脚来把竖立天的四根梁柱,杀死水怪黑龙来拯救冀州,累积芦苇的灰烬来制止抵御过量的洪水。苍天得以修补,四个天柱得以扶正直立;过多的洪水干涸了,翼州太平了;恶禽猛兽死去,善良的人民百姓生存下来。

15、季氏将伐颛臾原文及翻译拼音

jì shì jiāng fá zhuān yú

季氏将伐颛臾

jì shì jiāng fá zhuān yú 。 rǎn yǒu 、 jì lù jiàn yú kǒng zǐ yuē :“ jì shì jiāng yǒu shì yú zhuān yú 。”

季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。”

kǒng zǐ yuē :“ qiú ! wú nǎi ěr shì guò yǔ ? fū zhuān yú , xī zhě xiān wáng yǐ wéi dōng méng zhǔ , qiě zài bāng yù zhī zhōng yǐ , shì shè jì zhī chén yě 。 hé yǐ fá wéi ?”

孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。何以伐为?”

rǎn yǒu yuē :“ fū zǐ yù zhī , wú èr chén zhě jiē bù yù yě 。”

冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。”

kǒng zǐ yuē :“ qiú ! zhōu rèn yǒu yán yuē :“ chén lì jiù liè , bù néng zhě zhǐ 。’ wēi ér bù chí , diān ér bù fú , zé jiāng yān yòng bǐ xiāng yǐ ? qiě ěr yán guò yǐ 。 hǔ sì chū yú xiá , guī yù huǐ yú dú zhōng , shì shéi zhī guò yǔ ?”

孔子曰:“求!周任有言曰:“陈力就列,不能者止。’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣。虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”

rǎn yǒu yuē :“ jīn fū zhuān yú , gù ér jìn yú fèi 。 jīn bù qǔ , hòu shì bì wéi zǐ sūn yōu 。”

冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费。今不取,后世必为子孙忧。”

kǒng zǐ yuē :“ qiú ! jūn zǐ jí fū shè yuē yù zhī ér bì wéi zhī cí 。 qiū yě wén yǒu guó yǒu jiā zhě , bù huàn guǎ ér huàn bù jūn , bù huàn pín ér huàn bù ān 。 gài jūn wú pín , hé wú guǎ , ān wú qīng 。 fū rú shì , gù yuǎn rén bù fú , zé xiū wén dé yǐ lái zhī 。 jì lái zhī , zé ān zhī 。 jīn yóu yǔ qiú yě , xiāng fū zǐ , yuǎn rén bù fú 、 ér bù néng lái yě ; bāng fēn bēng lí xī 、 ér bù néng shǒu yě : ér móu dòng gān gē yú bāng nèi 。 wú kǒng jì sūn zhī yōu , bù zài zhuān yú , ér zài xiāo qiáng zhī nèi yě 。”

孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。今由与求也,相夫子,远人不服、而不能来也;邦分崩离析、而不能守也:而谋动干戈于邦内。吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。”

全文翻译

季孙氏将要讨伐颛臾。冉有、季路拜见孔子说:“季孙氏要对颛臾用兵。”

孔子说:“冉有!恐怕应该责备你们吧。那颛臾,先王曾把颛臾的国君当作主管东蒙山祭祀的人,而且它地处鲁国境内,是鲁国的藩属国,为什么要讨伐它呢?”

冉有说:“季孙要这么干,我们两个做臣下的都不愿意。”

孔子说:“冉有!周任有句话说:‘能施展才能就担任那职位,不能胜任就该辞去。’如果盲人摇晃着要倒下却不去扶持,颤颤巍巍将要跌倒却不去搀扶,那么何必要用那个搀扶的人呢?况且你的话错了,老虎和犀牛从笼子里跑出,(占卜用的)龟甲和(祭祀用的)玉器在匣子里被毁坏,这是谁的过错呢?”

冉有说:“如今颛臾城墙坚固而且靠近季孙氏的封地,现在不夺取,后世一定会成为子孙们的忧虑。”

孔子说:“冉有!君子厌恶那些不肯说(自己)想要那样而偏要找借口的人。无论是诸侯或者大夫,不担心财富不多,只是担心财富分配不均匀;不担忧人民太少,只担忧境内不安定。若是财富平均,便无所谓贫穷;境内和平团结,便不会觉得人少;境内平安,国家便不会倾危。做到这样,远方的人还不归服,就再修仁义礼乐的政教来招徕他们。他们来了,就得使他们安心。如今由与求两人辅佐季孙氏,远方的人不归服,却不能使他们来归顺;国家四分五裂却不能保持它的稳定统一;反而策划在境内兴起干戈。我恐怕季孙氏的忧虑,不在颛臾,而是在鲁国内部。”

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平

猜你喜欢

文章评论